Asiakastutkimus on viesti asiakkaiden arvostamisesta sekä yrityksen halusta erottua muista – asiakasta kuunnellen. Media Clever löytää oikeat mittarit kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tulosten raportointi reaaliajassa.

STRATEGINEN ASIAKASTUTKIMUS

Räätälöity tutkimus

Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön takia yrityksen tulee saada systemaattisesti päivitettyä tietoa siitä, miten asiakaskokemus kehittyy ja miten toimintaa tulee tämän myötä muokata. Autamme asiakasymmärryksen parantamisessa tarjoamalla strategian pohjalta räätälöidyn tutkimuksen.

Selkeä raportointi

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Tulosraportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Johdolle tulokset esitetään tiivistetysti ja tärkeimpiä havaintoja painottaen.

Interaktiivinen toteutus

Media Cleverin toteuttamat tutkimuspalvelut kattavat kaiken suunnittelusta valmiiksi analysoituihin tuloksiin. Tämän lisäksi asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus osallistua kyselyalustan kautta  interaktiivisesti suunnitteluun, seurata reaaliaikaisesti vastausten kertymistä sekä tehdä omia analyyseja tuloksista.

MYYNNIN KASVUA TUKEVAT MITTARIT

Net Promoter Score

Net Promoter Score eli NPS mittaa asiakaskokemusta ja ennustaa liiketoiminnan kasvun. NPS -arvosanan perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan. NPS -luvun selvittämisen lisäksi analysoimme, mitkä tekijät vaikuttavat sen muodostumisessa eniten ja miten NPS -lukua saadaan parannettua.

Havainnollistamme mittareiden merkitykset

Kaikki kysymyslomakkeessa käsitellyt asiat ovat tärkeitä, mutta niidenkin välillä on eroja. Jotkut asiat ovat vastaajille asiakaskokemuksen kannalta merkittävämpiä kuin toiset. Priorisointimatriisissa esitetään mittareiden merkitykset tilastollisin menetelmin ja havainnollistetaan asiakaskokemuksen vahvuudet ja kehitysalueet.

INTERAKTIIVINEN SUUNNITTELU JA TULOSTEN ANALYSOINTI

Media Cleverin toteuttamat tutkimuspalvelut kattavat kaiken suunnittelusta valmiiksi analysoituihin tuloksiin. Tämän lisäksi asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus osallistua kyselyalustan kautta  interaktiivisesti suunnitteluun, seurata reaaliaikaisesti vastausten kertymistä sekä tehdä omia analyyseja tuloksista.

Interaktiivinen suunnittelu, reaaliaikainen tulosseuranta ja analysointityökalut asiakkaalle:

  • Muokkaa ja kommentoi kysymyslomaketta suunnitteluvaiheessa
  • Tarkastele vastausten kertymistä ja tulosten kehittymistä tiedonkeruun aikana
  • Tulosten analysoinnissa voit luoda omia tietonäkymiä, muokata niitä ja vertailla sekä ristiintaulukoida tuloksia
  • Analysoinnissa käytössä interaktiiviset kaaviot, joissa useita eri vaihtoehtoja (esim. palkki-, viiva-, alue- tai sarakekuviot)

NÄIN LAADITAAN ONNISTUNUT ASIAKASTUTKIMUS

Kun asiakastutkimus tehdään, se kannattaa tehdä kerralla oikein eli suunnitella huolella. Alla on muutama tärkeä suunnitteluvaiheessa huomioitava seikka.

Kysymyslomake ei saa olla liian pitkä 

Erilaisia kyselyitä ja tutkimuksia tehdään paljon, joten vastaajien kärsivällisyyttä koetellaan liian pitkällä kysymyslomakkeella. Vastaamisen ei tulisi kestää ainakaan 15 minuuttia pidempään, mutta sekin on jo monelle liikaa. Ei kannata myöskään kysyä niitä asioita, jotka asiakkaista ovat jo tiedossa. 

Kyselyllä on oltava selkeä ja johdonmukainen rakenne

Sekavalla rakenteella esitetyt kysymykset ja vaihtelut eri kysymystyypeistä toiseen hankaloittavat vastaamista ja voivat tuottaa myös epäluotettavia tuloksia. Selkeä rakenne myös nopeuttaa palautteenantoa.

Kysy oikeita ja relevantteja asioita oikeilta kohderyhmiltä

Suunnittelussa tulee harkita, mitä asioita voidaan muuttaa ja kehittää tulosten perusteella. Eli kysymykset tulee suunnitella siten, että tuloksissa havaittuihin asioihin pystytään reagoimaan suhteellisen nopeasti. Näin viestitään myös asiakkaille, että palautteella on merkitystä. Tutkimuksen jälkeen onkin hyvä toimittaa myös asiakkaille yhteenveto tärkeimmistä havainnosta ja tutkimustulosten perusteella tehtävistä kehittämistoimenpiteistä.