Henkilöstötutkimus tarjoaa analyyttista tietoa organisaation vahvuuksista ja kehityskohteista sekä tukea työyhteisön kehittämiseen. Tarjoamme henkilöstöä osallistavan henkilöstötutkimuksen, joka johtaa kehittämistoimenpiteiden kautta työyhteisön kehittymiseen sekä parempaan työilmapiiriin.

HENKILÖSTÖTUTKIMUS NÄYTTÄÄ SUUNNAN

Räätälöity tutkimus

Henkilöstötutkimus räätälöidään asiakkaan strategian pohjalta keskittyen niihin seikkoihin, joihin saatujen tulosten perusteella pystytään myös vaikuttamaan.

Selkeä raportointi

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Tulosraportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Johdolle tulokset esitetään tiivistetysti ja tärkeimpiä havaintoja painottaen.

Alusta kehittämistoimenpiteisiin

Actionplan.fi -portaali on kehitetty tulosten jakeluun sekä kehittämistoimenpiteiden laadintaan sekä seurantaan. Palvelu on erittäin helppokäyttöinen, eikä vaadi opettelua. Henkilökohtaiset tunnukset jaetaan johdolle sekä esimiehille ja vastuuhenkilöille.

EI MITATA VAIN TYYTYVÄISYYTTÄ

Tilastoimme tunteita

Perinteisten mittareiden lisäksi tuomme mukaan kysymyksiä, joilla selvitetään henkilöstön tunteita ja mielialoja. Uusilla mittareilla pystymme havainnollistamaan mm. muutospaineiden vaikutukset henkilöstön tuntemuksiin.

Selvitämme tärkeydet

Kaikki kysymyslomakkeessa käsitellyt asiat ovat tärkeitä, mutta niidenkin välillä on eroja. Jotkut asiat ovat vastaajille työhyvinvoinnin kannalta merkittävämpiä kuin toiset. Priorisointimatriisissa esitetään mittareiden merkitykset tilastollisin menetelmin ja havainnollistetaan työyhteisöjen vahvuudet ja kehitysalueet.

Haastamme vastaajat
Henkilöstötutkimuksen tulee herättää työyhteisössä rakentavaa keskustelua sekä haastaa vastaajat miettimään omaa panostaan työyhteisön kehittämisessä. Toimivassa työyhteisössä yksilöt huolehtivat omasta työkyvystään ja ymmärtävät oman merkityksensä osana kollektiivista kokonaisuutta.

INTERAKTIIVINEN SUUNNITTELU JA TULOSTEN ANALYSOINTI

Media Cleverin toteuttamat tutkimuspalvelut kattavat kaiken suunnittelusta valmiiksi analysoituihin tuloksiin. Tämän lisäksi asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus osallistua kyselyalustan kautta  interaktiivisesti suunnitteluun, seurata reaaliaikaisesti vastausten kertymistä sekä tehdä omia analyyseja tuloksista.

Interaktiivinen suunnittelu, reaaliaikainen tulosseuranta ja analysointityökalut asiakkaalle:

  • Muokkaa ja kommentoi kysymyslomaketta suunnitteluvaiheessa
  • Tarkastele vastausten kertymistä ja tulosten kehittymistä tiedonkeruun aikana
  • Tulosten analysoinnissa voit luoda omia tietonäkymiä, muokata niitä ja vertailla sekä ristiintaulukoida tuloksia
  • Analysoinnissa käytössä interaktiiviset kaaviot, joissa useita eri vaihtoehtoja (esim. palkki-, viiva-, alue- tai sarakekuviot)

ACTIONPLAN -PORTAALI TULOSTEN JAKELUUN SEKÄ KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN LAADINTAAN JA SEURANTAAN

Tarjoamme tulosten läpikäynnin tueksi sekä kehittämistoimenpiteiden laadintaan helppokäyttöisen Actionplan -palvelun. Actionplan -portaalin avulla varmistetaan henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja tulosten pohjalta laaditut kehittämistoimenpiteet. Palvelu toimii pitkäjänteisenä kehitystyökaluna, joka voidaan kytkeä strategiseen kehittämiseen, tiimien ja sitä kautta yksilöiden kehittämiseen, toimintakulttuurin parantamiseen sekä mm. ennakoivaan työhyvinvointiin.

Actionplan -portaalia hyödyntävät lukuisat asiakkaamme kunnissa ja yrityksissä. Portaali sopii erinomaisesti suurten organisaatioiden käyttöön, mutta myös monet pienemmät, henkilöstöltään noin sadan hengen yritykset, saavat sen käytöstä aitoa hyötyä. Portaalin käyttäjäoikeudet määritellään organisaatiossa johdolle sekä esimiehille ja sen helppokäyttöisyyden takia kursseja tai opetusta ei tarvita.