Web-kuluttajapaneelia käytämme tiedonkeruussa markkinatutkimuksissa. Kuluttajapaneelin avulla tavoitamme nopeasti ja kustannustehokkaasti yli 70 000 kuluttajaa Suomessa.

Markkinatutkimus kattaa:

 • tutkimuksen suunnittelun
 • kustannustehokkaimman tiedonkeruumenetelmän (online -kuluttajapaneeli, Facebook, Twitter, muu Some-kanava)
 • vastausaineiston analysoinnin
 • havainnollisen ja selkeän loppuraportin

Alla on lueteltu Media Cleverin tyypillisimpiä markkinatutkimuksia.nayttokuva-2016-09-16-kello-13-11-37

 • brändin / yrityksen / tuotteen tunnettuustutkimus
 • kilpailijavertailu
 • uuden tuotteen kiinnostavuus ja hinnan määrittely
 • kuluttajien ostokäyttäytyminen tuotteisiin / brändeihin liittyen

Web-kuluttajapaneeli ja Facebook -tiedonkeruumenetelminä

Valitsemme aina parhaan ja kustannustehokkaimman tiedonkeruutavan. Eniten käytämme markkinatutkimuksissamme web-kuluttajapaneelia, jonka kautta tavoitamme yli 70 000 kuluttajaa pelkästään Suomessa. Web-kuluttajapaneelilla tavoitamme kuluttajia lisäksi kaikissa muissa Pohjoismaissa, suurimmassa osassa Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa. Web-paneeli on paras tiedonkeruumenetelmä jos halutaan tavoittaa kustannustehokkaasti esim. kaupunkialueilla asuvia 25-45 vuotiaita henkilöitä tai vaikkapa saada kansallisesti edustava otos suomalaisista.

Web-kuluttajapaneelin lisäksi hyödynnämme tiedonkeruussa mm. Facebookia sekä Twitteriä. Facebookin kautta tavoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat tutkitusta aiheesta kiinnostuneita ja web-paneelilla tavoitetaan ihmisiä, joilla ei ole ennakkoasenteita taikka kytköstä tutkittavaan asiaan. Joissakin tapauksissa tutkimuksen kohderyhmä on niin haastava, että web-paneelin avulla kohderyhmää ei olisi mahdollista tavoittaa tai se olisi epävarmaa. Facebook -ryhmien kautta on mahdollista tavoittaa sellaisia vastaajia, joita muuten olisi hyvin vaikea saavuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietyn lajin harrastajat tai jostain tietystä asiasta kiinnostuneet.

Tiedonekeruumenetelminä suljettu (web-paneeli) sekä avoin verkkokysely (Facebook / Twitter / muu Some-kanava) voivat olla toisiaan täydentäviä. Suljetulla menetelmällä tavoitetaan ryhmä, jolla ei ole tutkittavaan asiaan kytköstä ja avoimella tavoitetaan aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Tilastotieteessä avoimen kyselyn vastaajaryhmää nimitetään itsevalikoituvaksi näytteeksi eli vastaajat eivät edusta mitään tiettyä ihmisryhmää, eivätkä tulokset siten ole laajemmin yleistettävissä. Web-paneelilla kerättävä, taustamuuttujien perusteella valikoitu otos voi tällöin täydentää ja tasapainottaa markkinatutkimuksen tuloksia.

Web-kuluttajapaneeli – esimerkki hinnasta ja toteutuksesta

Käytettäessä Web-paneelia tiedonkeruumenetelmänä, määritellään ensin kohderyhmä ja tutkimusotos, eli haastattelujen lukumäärä. Otoksen koko riippuu tutkittavasta asiasta, mutta yleisimmin käytetyt ovat 500, 1000 ja 1500. Mikäli tutkimuksessa halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä tutkittavaan asiaan kansallisella (“Suomi pienoiskoossa”) tasolla ja luotettavasti, on otoksen oltava vähintään 1000, jolloin tuloksen virhemarginaali on muutaman prosentin luokkaa. Otoksen koon ollessa 3500, on virhemarginaali enää ± 1,6 %. Monesti ei olla kuitenkaan kiinnostuneita kansallisesti edustavasta otoksesta, jolloin haastattelujen määräksi saattaa hyvin riittää esimerkiksi 500 vastausta tai vähemmänkin. Alla hinnoitteluesimerkki:

 • Kohderyhmä 20-60 vuotiaat naiset ja miehet, jotka asuvat suurimpien kaupunkien alueella Suomessa
 • Haastattelujen määrä web-paneelissa 500
 • Kysymyslomakkeen pituus eli keskimääräisen vastaamisen kesto n. 5 minuuttia
 • Toteutuksen kesto alkaen suunnittelusta työn valmistumiseen -> noin 2-3 viikkoa
 • Kokonaishinta sisältäen suunnittelun, testauksen, tiedonkeruun, tulosten analysoinnin sekä loppuraportin laadinnan; yhteensä 2800 € (+alv)  

Markkinatutkimuksen kustannusten määräytymiseen vaikuttavat eniten vastaajien määrä sekä tutkimuksessa käytettävän kysymyslomakkeen pituus. Lisäksi kustannuksiin vaikuttavat kohderyhmäkriteerit, mutta eivät samassa suhteessa kuin edellä mainitut.

Kysy lisää palvelustamme

Selkeät ja havainnolliset tulosraportit

markkinatutkimus
Tuomme keskeisen tiedon havainnollisesti esiin

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Jalostamme kerätyn tutkimusaineiston visuaalisesti sekä informaatioltaan asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Emme tarjoa tulosraportteja ”bulkkitavarana”, vaan räätälöityinä esityksinä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Johdolle tulokset esitetään tiivistetysti ja tärkeimpiä havaintoja painottaen.

Emme vierasta aineiston perusteella johdettavien päätelmien tekemistä ja kirjallisten analyysien tuottamista. Vaikka koneet tekevät suuren osan työstämme, ne eivät ole pääosassa: tulosten analysointi ja niiden havainnollistaminen vaativat inhimillistä kykyä lukea ja ymmärtää dataa.