» Kuntakohtaisesti räätälöity työhyvinvointitutkimustyöhyvinvointitutkimus, kuntatutkimus
» Ajankohtainen ja laaja vertailutieto muihin kuntiin
» Kuntatutkimus.fi -portaali kehittämistoimenpiteiden laadintaan ja tulosten jakeluun
» Selkeät ja havainnolliset tulosraportit ja esitykset kuntatasosta yksikkötasolle
» Kustannustehokas prosessi, jolla varmistetaan tuloksista johdettavat kehittämistoimenpiteet 

Uusia tapoja mitata työhyvinvointia

Talouden taantuma ja sen myötä kuntien kiristynyt taloustilanne sekä rakenteelliset haasteet ovat muuttaneet kuntien toimintaympäristöä. Muutos pakottaa kuntia työhyvinvointitutkimusarvioimaan uudelleen mm. totuttuja toimintatapoja, joka haastaa varsinkin pisimpään työsuhteessa olleita työntekijöitä ja näkyy siten myös työhyvinvoinnissa. Niukentuneet resurssit ajavat kuntia säästötoimenpiteisiin, samalla kun pitäisi turvata laadukkaat palvelut ja huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä kilpailla osaavasta työvoimasta. Yhtälö ei ole helppo eikä yksinkertainen, mutta tiettyihin asioihin voidaan vaikuttaa niitä kehittäen jo valmiiksi tiukkoja resursseja tuhlaamatta.

Media Clever auttaa kuntia muuttuneessa toimintaympäristössä kehittämään työhyvinvointia arvokkaita resursseja säästäen. Muuttuneessa toimintaympäristössä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työhyvinvointitutkimuksen kysymysten ajankohtaisuuteen. Perinteisten mittareiden lisäksi olemme tuoneet mukaan muutosta havainnollistavia mittareita. Uusilla mittareilla pystymme havainnollistamaan muutospaineiden vaikutukset eri organisaatiotasoilla johdosta työntekijöihin. Tarjoamalla selkeästi pureksittua informaatiota muutospaineista ja niiden vaikutuksista eri henkilöstöryhmissä, pystytään tehokkaammin kehittämään toimintaa nämä tekijät huomioiden. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja kerromme palvelustamme lisää.

Työhyvinvointitutkimus, jossa takaamme hyvän vastausprosentin

Media Cleverin toteuttama työhyvinvointitutkimus tähtää aina korkeaan osallistumisaktiivisuuteen ja sen jatkuvaan parantamiseen. työhyvinvointitutkimus, vastausprosenttiTavoittelemme tutkimuksissamme aina vähintään 60 % vastausaktiivisuutta, mutta parempaankin pystytään hyvällä suunnittelulla. Vastausaktiivisuuteen vaikuttavat monet tekijät ja ne tiedostamalla pystytään siihen vaikuttamaan positiivisesti. Vastausaktiivisuuteen pystytään vaikuttamaan kolmen eri tutkimusvaiheen aikana, jotka ovat;
– tutkimussuunnitelma ja etukäteisviestintä,
– tiedonkeruun aikana,
– tulosten hyödyntäminen ja tutkimuksen jälkityö.

Työhyvinvointitutkimus ajankohtaisella vertailutiedolla muihin kuntiin

Pystymme tarjoamaan erittäin ajankohtaista vertailutietoa muista kunnista antamaan arvokasta lisätietoa omien tulosten analysointia ja tulkintaa tukemaan. Rajaamme käytettävän vertailutiedon mielellään vuoden sisälle tehtyihin tutkimuksiin, jolla varmistamme aineiston mahdollisimman osuvan ajankohtaisuuden. Tutkimuksemme ovat kuntakohtaisesti räätälöityjä, mutta niissä on myös paljon yhteisiä elementtejä varsinkin tulosten keskeisimmiltä osin. Vertailuaineistomme käsittää tuhansien kuntatyöntekijöiden vastaukset pelkästään vuoden sisältä, joten pystymme tarjoamaan hyvin mielenkiintoisia vertailuanalyyseja.

Selkeä ja havainnollinen raportointimateriaali

Panostamme erityisesti raportointimateriaalimme selkeyteen ja havainnollisuuteen. Yhteistyömme kuntien ja kaupunkien kanssa on jatkunut jo useita vuosia ja tänä aikana olemme jatkuvasti päivittäneet käytäntöjämme sekä raportointimateriaaliamme asiakkaidemme toiveiden sekä saamiemme kokemusten mukaisesti ja saaneet tästä myös paljon tunnustusta.

Räätälöidyt tulosesittelyt eri ryhmille ja tuki esimiehille

Työhyvinvointitutkimuksemme räätälöitävyys käsittää myös tulosesittelyt eri ryhmille. Laadimme Kunnan tai kaupungin johtoryhmälle erittäin kattavan ja havainnollisen läpileikkauksen kuntatason tuloksista.  Tämä esitys sisältää kaikki keskeisimmät tuloshavainnot erittäin informatiivisesti rakennettuna. Esityksestä käy ilmi selkeät kehittämiskohteet ja vahvuusalueet sekä keskeisiltä osin mm. yksikkötasojen vertailut. Esitykset eivät ole sisällön rakenteeltaan identtiset eri kuntien välillä, vaan jokaisen kunnan esitys rakennetaan saatujen tulosten perusteella.

Johtoryhmän lisäksi esittelemme tulokset usein myös eri toimialojen esimiehille. Näissä esityksissä tuomme esimiehiä hyödyttävää ja heitä kiinnostavaa tutkimustietoa havainnollisesti esiin ja tarjoamme samalla toimivia rakennuspalikoita tulosten hyödyntämiseen ja käsittelyyn esimiesten omissa yksiköissä. Edellisten lisäksi räätälöimme tarvittaessa esitykset kunnan luottamushenkilöille, kaupungin hallitukselle sekä valtuustolle ja koko henkilöstölle.

Kuntatutkimus.fi -portaali kehittämistyöhön ja seurantaan

Työhyvinvointitutkimus on hyödyllinen vain jos se johtaa toimintaan. Näitä ovat eri tasoilla toteutetut kehittämistoimenpiteet sekä tuloksista käydyt avoimet ja rakentavat
keskustelut ja juuri tähän koko  työhyvinvointitutkimusprosessimme kannustaa ja tähtää. Olemme suunnitelleet prosessin, jossa kunnan eri tasoilla tutkimuksesta johdetut rakentavat keskustelut sekä niistä johdetut kehittämistoimenpiteet ovat luonteva jatke tutkimukselle. Esimiehiä ja vastuuhenkilöitä ei jätetä tulosten kanssa yksin, vaan heille tarjotaan riittävät eväät tulosten tulkinnoille sekä jatkotoimenpiteille. Asiantuntija-apuamme voidaan tarjota hyvin pitkälle prosessissa esimerkiksi valmennuksen keinoin.

Parhaat kehittämistoimenpiteet ovat ilmaisia

Löydämme aina tutkimustuloksista kehittämiskohteita, joiden toteutus ei maksa mitään, mutta jolla on suuri työhyvinvointi, ilmainen, kehittäminen, työhyvinvointitutkimusvaikutus mm. henkilöstön työhyvinvointiin ja siten jaksamiseen sekä vähentyneisiin sairauspoissaoloihin. Ilmapiirin parantamiseen löytyy useita keinoja ja nekin ovat yleensä yksinkertaisia sekä ilmaisia keinoja, mutta oleellista on saada henkilöstö mukaan niiden toteuttamiseen. Johdon sekä esimiesten rooli on tässä kehitystyössä erittäin tärkeä, mutta lähinnä innostajana sekä tuen antamisen muodossa. On tärkeää viestittää, että mm. ilmapiirin kehittämiseen tähtäävät seikat lähtevät usein työntekijöistä itsestään. Olemme onnistuneet jos saamme työntekijät arvioimaan myös omaa toimintaansa kriittisesti ja siten miettimään omalta kohdaltaan miten he itse voivat vaikuttaa päivittäisessä työssään mm. ilmapiirin kehittymiseen.

Pitkäjänteinen ja luotettava kumppani

Media Clever on vakiinnuttanut paikkansa kuntien ja kaupunkien yhteistyökumppanina työhyvinvointitutkimusten asiantuntevana suunnittelijana ja toteuttajana. Vuosia kestäneen yhteistyön avulla olemme löytäneet rakentavat tavat toimia ja pystyneet siten tuomaan kunnille ja kaupungeille toimivan prosessin, jossa työhyvinvointitutkimus johtaa hyödyllisiin kehittämistoimenpiteisiin. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja kerromme palvelustamme lisää.