Tutkimusmenetelmämme voidaan jakaa kolmeen eri tasoon; mittaa, kysy, kuuntele.

Mittaaminen käsittää kevyet ja sykliltään useasti (esim. kuukausittain tai kvartaaleittain) toistettavat kevyet kyselyt. Esimerkkejä ovat henkilöstö- ja asiakasbarometrit sekä tapahtumiin, tuotteisiin tai asiakasprojekteihin liittyvät kyselyt. Barometreissa on verrattain vähän kysymyksiä, joten vastaaminen on nopeaa sekä vaivatonta. Barometrit tarjoavat trenditiedon lisäksi lähes reaaliaikaista tietoa suunnasta johon ollaan menossa. Asiakasbarometriin vastataan usein omalla nimellä, jolloin pystytään heti tarttumaan mahdollisiin ongelmiin.

Laajemmat selvitykset ja tutkimukset, joissa on myös maltillisempi toteutussykli. Tähän kategoriaan kuuluvat henkilöstö- asiakas- ja markkinakyselyt, joissa halutaan esimerkiksi vuositasolla tai tapauskohtaisesti selvittää vastaajien mielipiteitä laajemmalla kysymyspatteristolla.

Kun tarvitaan laadullista informaatiota, jota ei strukturoiduilla tiedonkeruumenetelmillä ole mahdollista saada. Tällöin turvaudutaan henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka pystyvät tarjoamaan syvällisempää informaatiota ja tarkasti aiheesta. Niissä käytetään tukena haastattelurunkoa, joka sallii keskustelujen syventämisen esille nousseisiin aiheisiin.