» Kuntakohtaisesti räätälöity työhyvinvointikysely
» Ajankohtainen ja laaja vertailutieto muihin kuntiin
» Kuntatutkimus.fi -portaali kehittämistoimenpiteiden laadintaan ja tulosten jakeluun
» Selkeät ja havainnolliset tulosraportit ja esitykset kuntatasosta yksikkötasolle
» Kustannustehokas prosessi, jolla varmistetaan tuloksista johdettavat kehittämistoimenpiteet 

Uusia tapoja mitata työhyvinvointia

Talouden taantuma ja sen myötä kuntien kiristynyt taloustilanne sekä rakenteelliset haasteet ovat muuttaneet kuntien toimintaympäristöä. Muutos pakottaa kuntia arvioimaan uudelleen mm. totuttuja toimintatapoja, joka haastaa varsinkin pisimpään työsuhteessa olleita työntekijöitä ja näkyy siten myös työhyvinvoinnissa. Niukentuneet resurssit ajavat kuntia säästötoimenpiteisiin, samalla kun pitäisi turvata laadukkaat palvelut ja huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä kilpailla osaavasta työvoimasta. Yhtälö ei ole helppo eikä yksinkertainen, mutta tiettyihin asioihin voidaan vaikuttaa niitä kehittäen jo valmiiksi tiukkoja resursseja tuhlaamatta.

Media Clever auttaa kuntia muuttuneessa toimintaympäristössä kehittämään työhyvinvointia arvokkaita resursseja säästäen. Muuttuneessa toimintaympäristössä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työhyvinvointikyselyn kysymysten ajankohtaisuuteen. Perinteisten mittareiden lisäksi olemme tuoneet mukaan muutosta havainnollistavia mittareita. Uusilla mittareilla pystymme havainnollistamaan muutospaineiden vaikutukset eri organisaatiotasoilla johdosta työntekijöihin. Tarjoamalla selkeästi pureksittua informaatiota muutospaineista ja niiden vaikutuksista eri henkilöstöryhmissä, pystytään tehokkaammin kehittämään toimintaa nämä tekijät huomioiden. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja kerromme palvelustamme lisää.
Ota yhteyttä
työhyvinvointitutkimus

Työhyvinvointikysely, jossa takaamme hyvän vastausprosentin

Media Cleverin toteuttama työhyvinvointikysely tähtää aina korkeaan osallistumisaktiivisuuteen ja sen jatkuvaan parantamiseen. Tavoittelemme tutkimuksissamme aina vähintään 60 % vastausaktiivisuutta, mutta parempaankin pystytään hyvällä suunnittelulla. Vastausaktiivisuuteen vaikuttavat monet tekijät ja ne tiedostamalla pystytään siihen vaikuttamaan positiivisesti. Vastausaktiivisuuteen pystytään vaikuttamaan kolmen eri tutkimusvaiheen aikana, jotka ovat;
- tutkimussuunnitelma ja etukäteisviestintä,
- tiedonkeruun aikana,
- tulosten hyödyntäminen ja työhyvinvointikyselyn jälkityö.

Työhyvinvointikysely ajankohtaisella vertailutiedolla muihin kuntiin

Pystymme tarjoamaan erittäin ajankohtaista vertailutietoa muista kunnista antamaan arvokasta lisätietoa omien tulosten analysointia ja tulkintaa tukemaan. Työhyvinvointikyselymme ovat kuntakohtaisesti räätälöityjä, mutta niissä on myös paljon yhteisiä elementtejä varsinkin tulosten keskeisimmiltä osin. Vertailuaineistomme käsittää lukuisten kuntien ja tuhansien kuntatyöntekijöiden vastaukset, joten pystymme tarjoamaan hyvin mielenkiintoisia vertailuanalyyseja.

Selkeä ja havainnollinen raportointimateriaali

Panostamme erityisesti raportointimateriaalimme selkeyteen ja havainnollisuuteen. Yhteistyömme kuntien ja kaupunkien kanssa on jatkunut jo useita vuosia ja tänä aikana olemme jatkuvasti päivittäneet käytäntöjämme sekä raportointimateriaaliamme asiakkaidemme toiveiden sekä saamiemme kokemusten mukaisesti ja saaneet tästä myös paljon tunnustusta.

Räätälöidyt tulosesittelyt eri ryhmille ja tuki esimiehille

Työhyvinvointikyselymme räätälöitävyys käsittää myös tulosesittelyt eri ryhmille. Laadimme Kunnan tai kaupungin johtoryhmälle erittäin kattavan ja havainnollisen läpileikkauksen kuntatason tuloksista.  Tämä esitys sisältää kaikki keskeisimmät tuloshavainnot erittäin informatiivisesti rakennettuna. Esityksestä käy ilmi selkeät kehittämiskohteet ja vahvuusalueet sekä keskeisiltä osin mm. yksikkötasojen vertailut. Esitykset eivät ole sisällön rakenteeltaan identtiset eri kuntien välillä, vaan jokaisen kunnan esitys rakennetaan saatujen tulosten perusteella.

Johtoryhmän lisäksi esittelemme tulokset usein myös eri toimialojen esimiehille. Näissä esityksissä tuomme esimiehiä hyödyttävää ja heitä kiinnostavaa tutkimustietoa havainnollisesti esiin ja tarjoamme samalla toimivia rakennuspalikoita tulosten hyödyntämiseen ja käsittelyyn esimiesten omissa yksiköissä. Edellisten lisäksi räätälöimme tarvittaessa esitykset kunnan luottamushenkilöille, kaupungin hallitukselle sekä valtuustolle ja koko henkilöstölle.

Kuntatutkimus.fi -portaali kehittämistyöhön ja seurantaan

Työhyvinvointikysely on hyödyllinen vain jos se johtaa kehittävään toimintaan. Näitä ovat eri tasoilla toteutetut kehittämistoimenpiteet sekä tuloksista käydyt avoimet ja rakentavat keskustelut ja juuri tähän koko  työhyvinvointitutkimusprosessimme kannustaa ja tähtää. Olemme suunnitelleet prosessin, jossa kunnan eri tasoilla tutkimuksesta käydyt rakentavat keskustelut sekä niistä johdetut kehittämistoimenpiteet ovat luonteva jatke tutkimukselle. Esimiehiä ja vastuuhenkilöitä ei jätetä tulosten kanssa yksin, vaan heille tarjotaan riittävät eväät tulosten tulkinnoille sekä jatkotoimenpiteille. Asiantuntija-apuamme voidaan tarjota hyvin pitkälle prosessissa esimerkiksi valmennuksen keinoin.

Parhaat kehittämistoimenpiteet ovat ilmaisia

Löydämme aina työhyvinvointikyselytuloksista kehittämiskohteita, joiden toteutus ei maksa mitään, mutta joilla on suuri vaikutus mm. henkilöstön työhyvinvointiin ja siten jaksamiseen sekä vähentyneisiin sairauspoissaoloihin. Ilmapiirin parantamiseen löytyy useita keinoja ja nekin ovat yleensä yksinkertaisia sekä ilmaisia keinoja, mutta oleellista on saada henkilöstö mukaan niiden toteuttamiseen. Johdon sekä esimiesten rooli on tässä kehitystyössä erittäin tärkeä, mutta lähinnä innostajana sekä tuen antamisen muodossa. On tärkeää viestittää, että mm. ilmapiirin kehittämiseen tähtäävät seikat lähtevät usein työntekijöistä itsestään. Olemme onnistuneet jos saamme työntekijät arvioimaan myös omaa toimintaansa kriittisesti ja siten miettimään omalta kohdaltaan miten he itse voivat vaikuttaa päivittäisessä työssään mm. ilmapiirin kehittymiseen.

Pitkäjänteinen ja luotettava kumppani

Media Clever on vakiinnuttanut paikkansa kuntien ja kaupunkien yhteistyökumppanina työhyvinvointikyselyn asiantuntevana suunnittelijana ja toteuttajana. Vuosia kestäneen yhteistyön avulla olemme löytäneet rakentavat tavat toimia ja pystyneet siten tuomaan kunnille ja kaupungeille toimivan prosessin, jossa työhyvinvointikysely johtaa hyödyllisiin kehittämistoimenpiteisiin ja tuloksiin. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja kerromme palvelustamme lisää.

Kysy lisää

Kunta-asiakkaitamme

Järvenpään kaupunki – työhyvinvointikysely

Järvenpään kaupungissa on toteutettu huomattava organisaatiomuutostyö ja olemme halunneet peilata henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia tehtyjen muutosten vaikutuksiin. Tulokset ovat olleet, muutosten laajuuteen nähden, jopa yllättävän hyviä ja vastausprosentit tutkimuksiin ovat parantuneet vuosittain. Esimiehet ovat huolehtineet työhyvinvointikyselyjen tulosten läpikäynnistä yksiköissä ja niiden pohjalta on kirjattu kehittämistoimenpiteet Media Cleverin portaaliin. Työntekijät ovat vuosien varrella havainneet, että heidän antamalla palautteella työhyvinvointikyselyssä on merkitystä ja niiden merkitys on konkretisoitunut rakentavina kehittämistoimenpiteinä. Media Clever on laatinut selkeät tulosraportit yksiköiden käyttöön ja käynyt esittelemässä tuloksia johtoryhmälle, esimiehille sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Esittelyt on räätälöity kullekin ryhmälle erikseen ja tällä tavalla tuotu esiin juuri heitä eniten hyödyttävä tieto. Yhteistyö Media Cleverin kanssa on toiminut alusta asti loistavasti ja olemme positiivisesti yllättyneet heidän asiantuntemuksesta, nopeasta toiminnasta ja siitä miten tehokkaasti kehittämistoimenpidetyökalu on integroitu palvelemaan kokonaisuutta. Työhyvinvointikyselyistä on saatu aitoa hyötyä toimintamme kehittämisessä.

Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja
Henkilöstötutkimus