Työhyvinvointikyselyt kunnissa kaipaavat uusia keinoja seurantaan. Media Clever on tutkinut systemaattisesti työhyvinvointia ja sen kehitystä useissa Työhyvinvointikysely kunnissa - Media Clever Oy työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyt kunnissa – uusia keinoja seurantaan N  ytt  kuva 2014 4 22 kello 15kunnissa jo monen vuoden ajan. Keskeisiä työhyvinvointia uhkaavia seikkoja ovat kuntasektorin rakenteelliset uudistukset ja muutoksen tuoma epävarmuus, työntekijöiden ikääntymisen tuomat haasteet sekä tuottavuuden kohottamiseen tähtäävän toiminnan aiheuttamat vaatimukset. Jälkimmäinen merkitsee työntekijöiltä mm. asiantuntijuuden sekä erityisosaamisen tarpeen kasvua.

Perinteisesti kuntia on pidetty aika luotettavina työnantajina, joissa yt-neuvottelujen uhka ei ole arkipäivää. Tämä on näkynyt positiivisella tavalla myös työhyvinvointikyselyjen tuloksissa. Asetelma on muuttumassa eikä työhyvinvointia uhkaavien tekijöidenkään lievenemistä ole näköpiirissä.

Positiivista kehittymistä ovat sen sijaan olleet kuntien ponnistelut työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työhyvinvointi ja sen kehittäminen mielletään monessa kunnassa strategiseksi toiminnaksi. Tämä on tarkoittanut systemaattista työhyvinvoinnin seuraamista mm. työhyvinvointikyselyin sekä erilaisten ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista. Ennakoivilla toimenpiteillä pyritään mm. selkiyttämään eri toimijoiden rooleja sekä toimintatapoja erilaisissa työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavissa tilanteissa.

Kuntien kiristynyt taloudellinen tilanne sekä jatkuva muutospaine ja sen luomat haasteet työhyvinvoinnille, ovat olleet esillä myös asiakastapaamisissamme. Keskusteluissa on nyt noussut esiin tarve selvittää henkilöstön tuntemuksia aiempaa laajemmin ja uudesta näkökulmasta lähestyen. Perinteisissä työhyvinvointikyselyissä esitettyjen työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi on kaivattu uudenlaista lähestymistapaa. On kaivattu keinoa, joka auttaisi paremmin hahmottamaan ja ymmärtämään minkälaisia vaikutuksia kiristyneellä tilanteella on työntekijöiden tuntemuksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tällöin pystyttäisiin tehokkaammin ohjaamaan jo valmiiksi tiukkoja resursseja oikeisiin tukitoimintoihin sekä ennalta ehkäisemään paremmin työhyvinvointa uhkaavia tekijöitä.

Ehdotus uuden tyyppisestä lähestymistavasta hahmottui pian asiakkaidemme kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja jalostui edelleen suunnittelun ja testaamisen tuloksena. Lopputuote uudesta lähestymistavasta on viety nyt käytäntöön, joten odotamme suurella mielenkiinnolla ensimmäisiä tuloksia. Kuntakohtaisista tuloksista saamme paljon hyödyllistä tietoa ja kuntien välisistä vertailutuloksista odotamme hyvin arvokasta ja kunta-asiakkaitammekin kiinnostavaa lisäinformaatiota.